Kvalitetsarbete

På Svedenskolan arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete. Från läsåret 2014/15 kommer vi att arbeta enligt nedanstående modell.

Elevens inflytande och delaktighet

Skollagen 4 Kap. 9§

 Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad.

Eleverna är huvudpersoner i sitt lärande och är med och planerar och utvärderar de pedagogiska planeringarna som görs för varje arbetsområde. Eleverna leder sina egna IUP-samtal utifrån ålder och mognad och på samtalen sätts individuella mål.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartners.

Skollagen 4 Kap. 13§

Rektor och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd...

Kontakt mellan skola och förälder kan, om så önskas, ske dagligen via kontaktbok/mail/loggbok.

Sedan vårterminen 2010 har föräldrar möjlighet att ansöka om föräldrakonto i elevdokumentationsverktyget edWise.

Föräldrasamtal(IUP) genomförs 1–2 gånger/termin då den individuella utvecklingsplanen diskuteras och planeras. Elev leder samtalet efter ålder och mognad. Läs mer om IUP här.

För att se elevens utveckling mot uppsatta mål använder vi portfolio.
Läs mer om elevportfolio här

Föräldraråd där valda föräldrar, personalrepresentant samt rektor ingår. Rådet träffas minst två gånger/läsår.

Föräldraforum där föräldrar och pedagog träffas på kvällstid en gång/läsår.

Vi återkommer med vad temat för kvällen blir.

Föräldraenkät

Varje år ber vi föräldrarna till våra elever att fylla i en enkät om hur de uppfattar skolan och fritids.